Aanbevelingen

 Een bloemlezing uit redactionele artikelen, verschenen recensies, brieven, lezingen en/of commentaren op de Bijbelverklaringen van Gert A. van de Weerd

 

 

Aanbevelingen en brieven

 

Ds. J. H. Velema (De Wekker)

Dit boek (Ezechiël) is zeer geschikt als naslagwerk of voor bijbelstudies. Als zodanig zeer aan te bevelen. Geen commentaar in de gewone zin van het woord; maar wel een betrouwbaar commentaar van een Schriftkenner die onvoorwaardelijk buigt voor het gezag van de Schrift.

 

Dato Steenhuis (Evangelist, Vergadering der Gelovigen)

De uitleg van het boek Zacharia is helder, verrassend en zeer opbouwend voor mij geweest; ik ben de HERE dankbaar voor de uitgave van Zacharia en beveel ook de verklaring van Micha van harte aan.

 

 Prof. Dr. B. Smalhout (emeritus hoogleraar en columnist)

De grote verdienste van Gert van de Weerd is de nauwkeurige analyse van het Hebreeuwse idioom, waardoor er een vertaling tot stand is gekomen, die de eigenlijke bedoeling van Micha op verrassende wijze aan het licht brengt.

 

Prof. Dr. Samuel D. Schmitt (Chairman, Montemorelos University, Mexico)

The two volumes on Daniel and the extended work of the prophet Micah are a responsible search for essentials who underline how promises of Israel’s future relate to God’s program with the Church. A very interesting commentary, which raises new insights.

 

Ds. H. Biesma (Chr. Ger. Kerk)

Ik voel me een bevoorrecht mens. Drie kloeke, luxe delen; Micha en Daniël 1 en 2. Het stimuleert me wel om meer uit deze profeten te gaan preken.

 

Ds. A. Bijlsma (Vrij Evangelische Kerk)

Allereerst wil ik hem danken voor de inzet van de SCHRIFT-verkondiging. Met veel interesse blijf ik alsnog uitzien naar meerdere profetische boekdelen, waarbij ik in het bijzonder denk aan Hosea, Joël, Zefanja en Maleachi. Wat een werk … Machtig, boeiend en verrijkend!

 

Ds. H. Bette (Auteur Studiebijbel)

De door hem geschreven tekst geeft er blijk van dat hij zeer zorgvuldig gewikt en gewogen heeft om met grote eerbied voor Gods Woord tot een oplossing voor moeilijke passages te komen. De boeken van Gert van de Weerd oefenen een grote invloed op de reformatorische gezindten uit en doen sommige dogma’s wankelen.

 

Ds. Henk Schouten (Directeur Het Zoeklicht)

Wie investeert in een boek van Gert van de Weerd heeft een voortreffelijke keus gedaan. Zijn verklaringen over de boeken van de profeten dragen een profetisch karakter.

 

Prof. Dr. Al Wolters (Redeemer University, Canada)

Uw commentaar van Zacharia met groot interesse gelezen.

(NB: Op belangrijke punten deelt hij de mening van de auteur niet. Hij houdt zich vast aan de gereformeerde dogmatiek.)

 

Feike ter Velde (Bekend Evangelist en tv-presentator)

De boeken van Gert van de Weerd maken de profetie begrijpelijk en op onze tijd toepasbaar.

 

Prof. Dr. B. Smalhout (Emeritus hoogleraar en columnist)

Wederom ben ik getroffen door de buitengewone zorgvuldigheid waarmee u de diverse Bijbel- vertalingen regel voor regel hebt geanalyseerd, om tenslotte tot een acceptabele verklaring van de tekst (van Ezechiël) te komen.

 

Prof. Dr. W.H. Velema (Emeritus hoogleraar, TU Apeldoorn)

Het commentaar van de auteur (Micha) heeft mij geboeid vanwege de originele, zeer nauwkeurige benadering van de tekst; vanwege de verrassende inzichten die geopend worden, mede door de kennis

van becommentariërende literatuur.

 

Ds. A. J. Sonneveld (Hervormd predikant)

Gert A. van de Weerd biedt in deze exegetische studie (Daniël) een grondige exegese, die – meditatief overwogen – veel biedt voor persoonlijk bijbelstudie, bijbelkringwerk en preekvoorbereiding.

 

Ds. J. de Jong (Chr. Ger. Kerk)

Veel kan ik beamen, maar verschil met de auteur van mening ten aanzien van het kader, waarin hij de dingen zet. Toch vind ik, ondanks het bovenstaande, dat hij door moet gaan.

 

Prof. Dr. W.H. Velema (Emeritus hoogleraar TU Apeldoorn - Lezing te Ede, maart 2008)

Sinds ik Gert van de Weerd heb leren kennen, heeft hij mij geboeid en ben ik in hem geïnteresseerd geraakt, om zijn persoon en zijn werk, niet in het minst als schrijver van commentaren op Israëls profeten.

De verklaringen van Gert van de Weerd zijn niet in een bestaande stroming (te weten drie) in te passen. Wellicht moet ik zeggen, dat hij zo uniek is, dat er een vierde model nodig is ter typering van zijn werk.

 

Prof. Dr. Samuel D. Schmitt (7th Day Adventists)

This new commentary of the book Ezekiel presents insights of the prophet that stated ‘the spirit entered me’. Gert van de Weerd’s exposition raises insights that challenge the reader to also be responsive to the selective empowering by the Holy Spirit.

 

Ds. L. W. G. Blokhuis (Ned. Ger. Predikant)

Ik heb grondig kennis genomen van zijn werk alvorens tot een afgerond oordeel te komen (ik ben de gelukkige bezitter van zijn boeken over Daniël, Micha en Zacharia). Ik ben enthousiast over de uitgangspunten en de daarmee corresponderende uitleg. Het spreekt vanzelf dat ik zijn boeken aanbeveel als een bijzondere verrijking van literatuur over de profeten in onze Nederlandse taal.

 

Ds. M. de Boer (PKN voorheen CGK)

Wie Micha gaat lezen en de inhoud bestudeert, komt onder de indruk van de studiezin en ijver van de schrijver, om heel nauwgezet woordvoorwoord van dit bijbelboek te onderzoeken. Er zijn maar weinigen die zich aan zo’n enorme taak wijden.

 

Prof. Dr. D. Jongenburger (Emeritus hoogleraar)

Eén dezer dagen heb ik het boek De Profeet Zacharia gelezen en wel met zeer veel genoegen.

Dat vooral omdat daarin zonder onnodige vergeestelijking recht gedaan wordt aan het feit, dat het vooral een in het aardse vlak aan Israël nog te vervullen profetie betreft.

 

Ds. C. Langbroek (Chr. Ger. Kerk)

Pennenvruchten van een carnale catechisant*; ik verheug me er op!

            * Van de Weerd kreeg van ds. Langbroek catechisatie.

 

H. Frinsel (dir. Tot Heil des Volks)

Ik heb met grote interesse uw bijbelverklaring van de profeet Micha helemaal doorgewerkt. Wat mij juist zo trof in het boek, was dat de tekst erg toegankelijk is voor de leek.

 

Ds. P. J. Bronstring (P.K.N. – voorheen Ger. Kerk)

Ondergetekende heeft de indrukwekkende boeken over Micha en Zacharia minutieus bestudeerd en is momenteel bezig met deel 1 van zijn diepgravende studie over Daniël.

 

Ds. G. Hette Abma (Hervormd; Ger. Bond)

Het getuigt niet van wijsheid wanneer we achteloos voorbij gaan aan de resultaten van zijn noeste onderzoek van de Schrift. Er is – om het in het Hebreeuws uit te drukken – lef voor nodig om de Bijbel zo realistisch te verstaan. Waar je in de loop der tijd erg aan gehecht geraakt bent, moet opgegeven worden. Maar ik kan iedereen verzekeren dat je tevens een enorme winst kunt boeken.

 

Huig Schoonderwoerd (Uitgever en schrijver)

De Bijbelverklaring van het boek Zacharia, zoals gedaan door Gert van de Weerd, heb ik met stille bewondering gelezen. Als je dit oude boek echt wilt begrijpen en doorgronden, kan je niet om deze uitgebreide en diepgaande studie heen. Een studie van vele jaren, gevangen in 472 pagina’s verdient een plaats op iedere theologische boekenplank.

 

Dato Steenhuis (Evangelist, Vergadering der Gelovigen)

Helemaal verrast door de zeer fraaie uitvoering van Daniël 1 en 2. Het nodigt uit tot lezen en dat heb ik weer gedaan. Het is buitengewoon boeiend en zeer leerzaam.

 

Ds. J.C. Schuurman jr. (Columnist Reformatorisch Dagblad)

Wie deze commentaren doorneemt (De Profeet Ezechiël, 1 en 2), stuit op verrassende – en soms ook nieuwe – inzichten. Onbekende Bijbelgedeelten gaan spreken en blijken een indringende, actuele boodschap te bevatten.

 

Drs. Bert van den Burg (Hoofddocent Hogeschool Ede)

Wat een meesterwerk, om dit (De Profeet Ezechiël 1 en 2) zo voor elkaar en zo verzorgd uit te geven.

 

Ds. G. Hette Abma (Hervormd; Ger. Bond)

Ik hoop van harte dat velen hun winst zullen doen met het consciëntieuze werk van Gert van der Weerd. In alle bescheidenheid wil hij de lezer helpen meer zicht te krijgen op de rijke betekenis van het profetisch Woord. Opeens zullen we merken hoe dit straalt als een licht in een duistere wereld. Bij alle zorgwekkende ontwikkelingen geeft het hoop op de toekomst des Heren.

 

Prof. Dr. W. van ’t Spijker (Emeritus hoogleraar TU Apeldoorn)

U (Gert van de Weerd) bent bibliotheken doorgekropen en kruipen doet men in dit verband op de knieën. Ik zie het geschenk (Jesaja, deel 1) dat u me deed toekomen ook als een confessie van de grootheid en diepte van de Schriften.

En ook:

U hebt een werk gepresenteerd dat het teken draagt van harde en volhardende studie; daarvoor oprechte en diepe dank.

 

Ds. W. Chr. Hovius (Gereformeerde Bond)

Met dankbaarheid voor de verschijning van commentaren op de Heilige Schrift mag vermeld worden dat Gert van de Weerd opnieuw een verklaring van een Bijbelboek het licht deed zien, inmiddels de zevende alweer. Deze keer schreef hij in 459 bladzijden een uitvoerig commentaar op de profeet Hosea. Bepaald boeiend is het om te ontdekken dat Van de Weerd meer dan eens verrassende, soms nieuwe inzichten geeft - inzichten die evenwel niet door ieder worden gedeeld. 

Ik waardeer het dat Van de Weerd onvoorwaardelijk wil buigen voor het gezag van de Heilige Schrift en daarom heel zorgvuldig aandacht vraagt voor de grondtekst. Vers voor vers verklaart hij deze. Hij zet verschillende vertalingen naast of achter elkaar, met tussendoor kanttekeningen en excursen die verduidelijken en die de betrokkenheid bij de boodschap verlevendigen. 

 

Drs. Jan van Barneveld (Publicist en Spreker)

Wat een ijverig, zorgvuldig en grondig Bijbelonderzoeker is Gert van de Weerd! Zijn verklaring van het boek Hosea is niet alleen een belangrijke hulp, maar ook een rijke schat voor iedereen die uit Hosea preekt, dit Bijbelboek behandelt voor een Bijbelstudiegroep of het profetische Woord uit de Schrift bestudeert. 

Ik heb bewondering voor de volharding van de schrijver en voor de moed van Van de Weerd om in te gaan tegen de grote meerderheid van de vertalers en exegeten. De warmte en de liefde die uit deze Bijbelverklaring spreken voor het Woord van God en voor Zijn volk Israël zijn hartverwarmend. Daarom beveel ik dit leerzame boek van harte aan.

 

Ds. Dick M Stichter  (Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland)

Ik beveel deze serie van harte aan, bij een ieder die zich op een verantwoorde wijze wil verdiepen in de profetenboeken van het oude Testament. De directe vermelding en verklaring vanuit de grondtekst maakt deze Bijbelgetrouwe verklaring uniek in zijn soort.

 

Prof. Dr. Mart Jan Paul (Hoogleraar EFT te Leuven, België)

De heer Gert A. van de Weerd bestudeert al jaren op minutieuze wijze de profetische boeken van de Bijbel, vanuit de overtuiging dat daarin Gods boodschap klinkt. De auteur komt met veel nieuwe inzichten, waarbij hij de nadruk legt op de betekenis voor onze toekomstverwachting. Daarin wordt tevens het Nieuwe Testament betrokken. Ook voor de lezer die wel eens andere keuzes maakt, bevatten de boeken een schat aan inzichten die tot bezinning leiden.

 

Eugene Poppe (Bijbelleraar en Voorganger)

De boeken van Gert van de Weerd prikkelen me elke keer weer om te tekst van de bijbel opnieuw vanuit een ander gezichtsveld te bezien. De analytisch en logische benadering van de tekst, met de nodige eerbied voor de Auteur van deze tekst, verrijken mijn geloofsleven.

 

Prof. Dr. R. Roukema (Hoogleraar TU Groningen)

Wij delen de liefde voor de Schrift en het geloof in Christus; veel van uw commentaar kan ik waarderen, en in ieder geval is duidelijk dat u van de Hebreeuwse tekst en van veel andere commentaren grondig studie hebt gemaakt. Er staat veel in uw boeken dat Bijbellezers verder zal helpen.

 

Prof. Dr. A. van Wieringen (Hoogleraar TU Tilburg)

Als Jesaja-kenner weet ik dat het niet eenvoudig is om een commentaar te schrijven op dit Bijbelboek. Dat op zich is reeds een proficiat waard.

 

Prof. Dr. Willem Ouweneel

Van harte gefeliciteerd met je dikke pil over het boek Openbaring! Wat een verademing ten opzichte van zoveel vervangingstheologische of vrijzinnige commentaren. Geen leesboek, wel een doorwrocht studieboek.

 

Dr. Henk Post (Openbaring)

Het geheel is zeer grondig. Dit is een gigantisch werk geweest van deze autodidact, zijn vijfde* verklaring inmiddels, en hem komt waardering en lof toe. Het boek telt maar liefst 863 pagina’s en is gedrukt op stevig papier, zodat het 2,24 kilo (!) weegt. Van de Weerd zoekt beslist zijn eigen weg, en spreekt ook wel over zijn vertaling als de gecorrigeerde of juiste vertaling. Soms vind ik hem eigenzinnig. Bijvoorbeeld in 12:4 vertaalt hij het Griekse ”ballo” niet met werpen, wat toch de juiste vertaling is, maar kiest hij voor een ander woord om zijn interpretatie van dit vers kloppend te krijgen.

* Noot van de uitgever: Het is de elfde.

 

Mevr. J. Bronstring

Ik heb al uw boeken gelezen en ben nu voor de tweede keer begonnen. Ze zijn een openbaring voor me.

 

 

Artikelen in dagbladen en periodieken

 

Tot nog toe verschenen meer dan 80 redactionele artikelen recensies over de auteur en zijn werk. Daarvan lichten we van een beperkt aantal een citaat uit.

 

Reformatorisch Dagblad

Hij maakt gebruik van de laatste grondteksten en de zogeheten NIVIHEOT. Daarin zijn ook de Dode-Zeerollen verwerkt. Dit heeft geleid tot correcties op de grondtekst die de profeten veel beter leesbaar maken.

 

Kerkblad voor het Westen (Chr. Ger. Kerk)

De manier waarop hij woord voor woord dit niet zo makkelijk Bijbelboek (Ezechiël) verklaart en toespitst, verdient bewondering. De gedrevenheid waarmee hij zijn resultaten voorhoudt, de nadrukkelijke wil om Schrift met Schrift te vergelijken en de durf om dat moeilijke boek zo diepgaand te bestuderen, dwingen respect af.

 

Christenen voor Israël Actueel

Wie de profetie concreet neemt ontdekt een prachtige boodschap voor Israël, voor de Gemeente van Christus en voor de volkeren. Zicht opent zich op Gods grote toekomst. Het is een grote verdienste van dit boek (Zacharia), dat het helpt bij het verkrijgen van dit zicht. Het zal zeker grote diensten kunnen bewijzen bij persoonlijke en gezamenlijke bijbelstudie.

 

Reformatorisch Dagblad

De schrijver heeft zich grondig verdiept in de woorden van de profeet Micha. Van de Weerd heeft mij bijzonder geboeid. En wel omdat de auteur ook een duidelijke visie op de Eindtijd bleek te hebben.

 

Het Zoeklicht

De schrijver is een belezen man, die weet van andere opvattingen en exegetische standpunten. Hij

weerlegt ze en houdt steeds de eigen lijn vast. In zoveel jaren van allegorisering en vergeestelijking van de profetie, zijn de boeken van Gert van de Weerd een verademing.

 

Uitdaging

Orgelbouwer ontpopt zich tot kenner van de profeten. Gert van de Weerd, directeur-eigenaar van Johannus Orgelbouw, is een bijzonder man. Wat 20 jaar geleden begon met het bestuderen van de profeet Zacharia, heeft inmiddels geleid tot de publicatie van vier boeken over de kleine profeten. Zelf noemt hij het een uit de hand gelopen bijbelstudie.

 

CV Koers

De auteur heeft een passie voor Schriftstudie en maakt in zijn publicaties waar dat de Heilige Geest niet alleen een elite verlicht. Ik heb groot respect voor wat de auteur tot nu tot stand heeft gebracht. (Daniël, deel 1 en 2)

 

Nederlands Dagblad

 Van de Weerd bestudeert al twintig jaar de profeten; Zacharia, Micha, Daniël … Het is een gedrevenheid geworden. De studie van de profeten bracht zekerheid in het leven van een man die altijd bezig was met ‘waarom’-vragen.

 

De Oogst

Zijn studie toont aan dat in de profeten zeer veel zaken staan die, als ze letterlijk genomen worden, alleen betrekking kunnen hebben op de Eindtijd. Van de Weerd laat daarmee zien hoe actueel deze bijbelboeken zijn voor onze tijd.

 

Profetisch Perspectief

Gert van de Weerd geeft een uitleg en een verduidelijking die toegankelijk is voor iedereen die het Profetische Woord wil onderzoeken. Zeer aanbevolen voor persoonlijke Bijbelstudie.

 

EO Visie

Tekst voor tekst verklaart de schrijver deze profetieën (Zacharia, Micha en Daniël). En dat is heel knap gedaan. Het is erg leerzaam deze boeken te raadplegen.

 

De Oogst

De Profeet Micha is een bijzondere interessante bijbelverklaring. Het boek bevat een grondige exegese

van de grondtekst. Ook voor de leek een zeer toegankelijk boek. Je kunt de schrijver stap voor stap volgen in zijn exegese.

 

Tot Heil des Volks

Met grote interesse de bijbelverklaring van De Profeet Micha helemaal doorgewerkt. Wat mij zo trof in het boek, was dat de tekst erg toegankelijk is.

 

Profetisch Perspectief

Met diep ontzag en respect heb ik deze boeken (Zacharia en Micha) gelezen (wat heet lezen!).

 

De Gezinsgids

De boeken van Gert van de Weerd leveren een schat aan informatie. Dat zit hem toch weer in het

letterlijk lezen van de Schrift. Doordat hij uitvoerig verantwoording van zijn onderzoek aflegt, kan men zijn onderzoeksresultaten kritisch gebruiken. Datzelfde geldt voor de letterlijke exegese. Daardoor bevat ook dit deel voor iedere Bijbelonderzoeker heel veel. Van de Weerd verricht een geweldig werk.

 

Reformatorisch Dagblad

De Profeet Ezechiël is een monumentaal boekwerk, dat ook nog eens voornaam is uitgegeven. Een enorme prestatie. De auteur neemt als basis voor zijn exegese – en dat stemt dankbaar – het absolute gezag van de Heilige Schrift.

 

Profetisch Perspectief

Recent verscheen een enorm boek waarin een verklaring wordt gegeven van het eerste gedeelte van de

profetie van Ezechiël. Het geeft een eigen weergaven van de grondtekst met een breed onderbouwde exegese. Er is – om het in het Hebreeuws uit te drukken – lef voor nodig om de Bijbel zo realistisch te verstaan.

 

Digibron (Gereformeerde Bond)

Je ziet vooral bij jongeren een nieuwe interesse voor Bijbelstudie. Kies je voor een leven met God, dan wil je ook graag Zijn Woord onderzoeken. Je wilt graag weten wat nu bijvoorbeeld Gods plan is met de wereld. Dat raakt ook jouw leven. Waar kun je dat vinden in de Bijbel? Wat zijn de details? De Bijbelverklaringen van Gert van de Weerd geven daarop een antwoord. Geen wonder dat zij een grote aftrek genieten.

 

Reformatorisch Dagblad

Onlangs verscheen het eerste deel van De Profetie van Ezechiël van Gert van de Weerd. Hij publiceert sinds 1999 studie over oudtestamentische profeten. Zijn verklaringen worden ook in vakkringen gerespecteerd.

 

Gezinsgids (Hosea, Amos)

De boeken van Gert van de Weerd leveren een schat aan informatie. Dat zit hem in het letterlijk lezen van de Schrift. Deze werkwijze heeft een meer dan gewone belangstelling voor het Hebreeuws en de vertaling tot het gevolg. Doordat hij uitvoering verantwoording van zijn onderzoek aflegt, kan men zijn onderzoeksresultaten kritisch gebruiken.

EO Visie (Amos)

Dit soort overwegingen  (als in de Verklaring van Amos van Gert A. van de Weerd) passen niet in de leer van de meeste kerken. Toch heeft ook een rabbi het boek Amos zo uitgelegd. Hij zei: ‘Wij hebben het fout gedaan. Gods verbond is verbroken.’ Volgens deze rabbi krijgt Israël echter een herkansing. Tegelijk waarschuwt hij het volk ervoor dat er vervolgingen met vreselijk veel slachtoffers zullen komen als het zijn leven niet betert. Amos zegt dat de schapen van de bokken gescheiden worden en de ongelovigen gedood. Een rest van Israël beërft daarna het messiaanse rijk. Amos is volgens mij dus geen Bijbelboek uit voorbije jaren, maar een actuele profetie. Het moet het volk Israël begeleiden tot het eind der tijden.”

 

Immanuël

Wie een boek van Gert van de Weerd koopt en aan de hand daarvan de Bijbel bestudeert, krijgt heel

veel geboden. Men behoeft het niet in alles met de schrijver eens te zijn om toch veel te leren, want de

Schrift komt aan het woord. Daarom: Van harte aanbevolen!

 

Israël Actueel

De werkmethode die Van de Weerd volgt is ongewoon. Hij geeft een eigen vertaling die hij breed onderbouwt. Daarna volgt de exegese, soms onderbroken door kanttekeningen en excursen, die heel interessante stof bieden en belangrijke theologische standpunten uiteenzetten.

 

Uitdaging

Gert van de Weerd stoeit met dogma’s.

En ook: Zelden vinden in de theologie spraakmakende gebeurtenissen plaats. En al heel zelden op het terrein van de bijbelexegese. De bijbelverklaringen van Gert van de Weerd vallen in die categorie.

 

Reformatorisch Dagblad (ds. J.C. Schuurman jr.)

Vanwege de inhoud is dit boek (De Profeet Ezechiël, Deel 2) een imponerend werk. De auteur heeft

enorm veel kennis van uitlegkundige en theologische zaken. Hij heeft zich ook verdiept in Joodse literatuur.

En ook: Al met al is het een commentaar dat scherpt én prikkelt, en bovendien aanzet tot nadere bezinning op het verstaan van de profetieën. Wie zich in de boodschap van Ezechiël verdiept, kan niet om dit werk heen.

 

EO Visie

Voor wie er goed voor gaat zitten, bieden (de twee delen van De Profeet Ezechiël) erg veel en

waardevolle informatie. Goed leesbaar, informatief, kortom: een boeiend en rijke bron aan informatie.

 

Profetisch Perspectief

Ds. Hette Abma schreef: Ik hoop van harte dat velen hun winst zullen doen met het consciëntieuze werk van Gert van de Weerd. In alle bescheidenheid wil hij de lezer helpen meer zicht te krijgen op de rijke betekenis van het profetisch Woord. Bij alle zorgwekkende ontwikkelingen geeft het hoop op de toekomst des Heren.

 

De Oogst

Het is opmerkelijk dat de methode van de letterlijke exegese, waarvan de auteur gebruikt maakt, je

inderdaad helpt om dit moeilijke boek (Hosea) beter te begrijpen. Daarom kan ik het van harte aanbevelen voor een ieder die, hetzij individueel, hetzij in kringverband, studie wil maken van dit mooie profetische boek.

 

Terdege

Gert van de Weerd is Zakenman en Theoloog.

En: De meeste vertalers en exegeten laten zich leiden door hun eigen dogmatiek, niet door wat er werkelijk staat.

De Wekker

Gert van de Weerd heeft een productie, waar menig theoloog jaloers op kan zijn. Deze broeder wil zelf

heel persoonlijk de Schriften onderzoeken en onvoorwaardelijk uitgaan van het gezag van Gods Woord. Samenvattend: Onze kerkgenoot schreef een knap boek, getuigend van veel studie, maar zijn visie op allerlei zaken roept grote bezwaren op. Ik (ds. J.H. Velema) blijf graag in de Nederlandse, oerreformatorische traditie*.

  *  Ds. J. Velema wijst een toekomstig Messiaans Rijk en de herbouw van de tempel af.

 

Reformatorisch Dagblad

Ik waardeer het dat Van de Weerd onvoorwaardelijk wil buigen voor het gezag van de Heilige Schrift en daarom heel zorgvuldig aandacht vraagt voor de grondtekst (van Hosea). Vers voor vers verklaart hij deze. Hij zet verschillende vertalingen naast of achter elkaar, met tussendoor kanttekeningen en excursen die verduidelijken en die de betrokkenheid bij de boodschap verlevendigen. 

Telkens weer pleit de auteur voor het serieus nemen van de letterlijke Bijbeltekst als leidraad voor de verklaring. Dit pleidooi heeft mijn hartelijke instemming.

 

Profetisch Perspectief

Ds. Hette Abma schreef: Van lieverlee mogen we – gelet op de steeds verder uitbreidende rij commentaren – Gert van de Weerd een groot Bijbeluitlegger noemen.

 

Het Zoeklicht

Feike ter Velde: Ik kan haast niet wachten op het tweede deel van Jesaja.

 

Uitgeverij De Bink

Van de Weerd slaagt erin om Jesaja zo af te stoffen (zoals hij dat noemt) dat er een logische samenhang tussen de delen ontstaat. Hij weet dat zo breed in de Heilige Schrift te onderbouwen dat theologen, die geen Messiaans Rijk willen (of kunnen) aanvaarden, er een zware dobber aan zullen hebben zijn stellingen te ondergraven.

 

Profetisch Perspectief

Ds. Jaap de Vreugd: Ik noem Gert van de Weerd een groot Bijbeluitlegger.

Ik beveel ook dit boek (De Verklaring van de Profeet Jesaja, Deel 1) van harte aan als hulpmiddel bij het verstaan van het profetische Woord van God.

 

Press Center

Met De Profeet Jesaja, Bijbelverklaring Deel 1 presenteert van de Weerd een ruim duizend pagina’s tellend boek over een van de profeten in het Oude Testament. Rode draad in het lijvige werk is dat Jesaja de vervulling van de Raad van God profeteert, die uitmondt in het Messiaanse Rijk. Opnieuw slaagt de auteur erin een profeet zo af te stoffen dat er een logische samenhang tussen de delen ontstaat. Theologen die dat rijk niet zien zitten, zullen daarom van goeden huize moeten komen om zijn stellingen te ondergraven.

 

CIP Magazine (Fred de Vries)

Van de Weerd heeft hele profetie (!), tekst voor tekst, uitgeveterd vanuit de Hebreeuwse grondtekst en er een eigen vertaling van gemaakt. Vervolgens zijn bevindingen op papier gezet en uit laten komen in een boek met de veelzeggende tekst: De Profeet Jesaja.” Ik ben er toch maar in gaan lezen en laat ik u eerlijk zeggen: Het is werkelijk fan-tas-tisch!

 

Het Zoeklicht (Openbaring)

De wijze van bestudering en uitleg die Van de Weerd volgt, is onafhankelijk en uniek. Hij heeft een eigen opvatting van Bijbeluitleg waarbij de  grondtekst centraal staat. Hierdoor lukt het Van de Weerd inderdaad om iets nieuws toe te voegen aan de bestaande literatuur over het boek Openbaring. In Openbaring van Jezus Christus door Johannes zal de lezer ook weer een groot aantal verrassende opvattingen tegenkomen. In meer dan 850 pagina's onthult hij met meedogenloze trouw aan de grondtekst nieuwe inzichten over het Bijbelboek Openbaring.

 

Profetisch Perspectief (Openbaring)

Het loopt uit op het messiaanse Koninkrijk van vrede en gerechtigheid. En daarna de vernieuwing van alle dingen. Daar is Gert van de Weerd van overtuigd. En zo leest hij ook het boek Openbaring. Gewoon letterlijk lezen wat er staat. En er niet van uitgaan dat de tekst een dubbele bodem heeft. Geen allegorische of typologische verklaring. Geen opvatting dat dit alles verwezen moet worden naar het tijdperk van de eerste eeuw na Christus en het toenmalige Romeinse Rijk. Maar een profetische uitleg die zijn eindvervulling krijgt in de laatste dagen van deze periode van de wereldgeschiedenis. Voordat de volgende periode van de wereldgeschiedenis aanbreekt.

 

Den Hertog (Openbaring)

Van de Weerd komt tot zijn uitleg nadat de grondtekst minutieus is geanalyseerd en vertaald, vanuit een diep geloof dat de Schriften de geopenbaarde waarheid van God bevatten.

 

Vergadering.Nu (Openbaring)

In meer dan 850 pagina's onthult hij met meedogenloze trouw aan de grondtekst nieuwe inzichten over het Bijbelboek Openbaring. De wijze van bestudering en uitleg die Van de Weerd volgt, is onafhankelijk en uniek. Hij heeft een eigen opvatting van Bijbeluitleg waarbij de grondtekst centraal staat. Hierdoor lukt het Van de Weerd inderdaad om iets nieuws toe te voegen aan de bestaande literatuur over het boek Openbaring. In Openbaring van Jezus Christus door Johannes zal de lezer ook weer een groot aantal verrassende opvattingen tegenkomen.

 

EO Visie (Openbaring)

Gert van de Weerd heeft al elf verklaringen van oudtestamentische profeten op zijn naam staan en wordt geroemd om zijn gedegen onderzoek en zorgvuldige analyse van de grondtekst. Hier en daar wijkt hij in zijn verklaringen sterk af van bestaande dogma’s en meningen. Wie daar niet bang voor is, heeft met deze kloeke maar toegankelijke verklaring over Openbaring een schat in handen.