Aanbevelingen

Ds. J. H. Velema (Radiopastor / De Wekker)

Dit boek (Ezechiël 1) is zeer geschikt als naslagwerk of voor Bijbelstudies. Als zodanig zeer aan te bevelen. Geen commentaar in de gewone zin van het woord; maar wel een betrouwbaar commentaar van een Schriftkenner die onvoorwaardelijk buigt voor het gezag van de Schrift.

Dato Steenhuis (Evangelist, Vergadering der Gelovigen)

De uitleg van het boek Zacharia is helder, verrassend en zeer opbouwend voor mij geweest; ik ben de HERE dankbaar voor de uitgave van Zacharia en beveel ook de verklaring van Micha van harte aan.

Prof. Dr. B. Smalhout (emeritus hoogleraar en columnist)

De grote verdienste van Gert van de Weerd is de nauwkeurige analyse van het Hebreeuwse idioom, waardoor er een vertaling tot stand is gekomen, die de eigenlijke bedoeling van Micha op verrassende wijze aan het licht brengt.

Prof. Dr. Samuel D. Schmitt (Chairman, Montemorelos University, Mexico)

The two volumes on Daniel and the extended work of the prophet Micah are a responsible search for essentials who underline how promises of Israel’s future relate to God’s program with the Church. A very interesting commentary, which raises new insights.

Ds. A. Bijlsma (Vrij Evangelische Kerk)

Allereerst wil ik hem danken voor de inzet van de SCHRIFT-verkondiging. Met veel interesse blijf ik alsnog uitzien naar meerdere profetische boekdelen, waarbij ik in het bijzonder denk aan Hosea, Joël, Zefanja en Maleachi. Wat een werk … Machtig, boeiend en verrijkend!

Ds. H. Bette (Auteur Studiebijbel)

De door hem geschreven tekst geeft er blijk van dat hij zeer zorgvuldig gewikt en gewogen heeft om met grote eerbied voor Gods Woord tot een oplossing voor moeilijke passages te komen. De boeken van Gert van de Weerd oefenen een grote invloed op de reformatorische gezindten uit en doen sommige dogma’s wankelen.

Ds. Henk Schouten (Directeur Het Zoeklicht)

Wie investeert in een boek van Gert van de Weerd heeft een voortreffelijke keus gedaan. Zijn verklaringen over de boeken van de profeten dragen een profetisch karakter.

Prof. Dr. Al Wolters (Redeemer University, Canada)

Uw commentaar van Zacharia met groot interesse gelezen. (NB: Op belangrijke punten deelt hij de mening van de auteur niet. Hij houdt zich vast aan de gereformeerde dogmatiek.)

Feike ter Velde (Bekend Evangelist en Tv-presentator)

De boeken van Gert van de Weerd maken de profetie begrijpelijk en op onze tijd toepasbaar.

Prof. Dr. B. Smalhout (Emeritus hoogleraar en columnist)

Wederom ben ik getroffen door de buitengewone zorgvuldigheid waarmee u de diverse Bijbelvertalingen regel voor regel hebt geanalyseerd, om tenslotte tot een acceptabele verklaring van de tekst (van Ezechiël) te komen.

Prof. Dr. W.H. Velema (Emeritus hoogleraar)

Het commentaar van de auteur (Micha) heeft geboeid vanwege de originele, zeer nauwkeurige benadering van de tekst; vanwege de verrassende inzichten, die geopend worden, mede door de kennis van becommentariërende literatuur.

Ds. A. J. Sonneveld (Hervormd predikant)

Gert A. van de Weerd biedt in deze exegetische studie (Daniël) een grondige exegese, die – meditatief overwogen – veel biedt voor persoonlijk Bijbelstudie, Bijbelkringwerk en preekvoorbereiding.

Prof. Dr. W.H. Velema (Lezing te Ede, maart 2005)

Sinds ik Gert van de Weerd heb leren kennen, heeft hij mij geboeid en ben ik in hem geïnteresseerd geraakt, om zijn persoon en zijn werk, niet in het minst als schrijver van commentaren op Israëls profeten.

En ook: De verklaringen van Gert van de Weerd zijn niet in een bestaande stroming in te passen. Wellicht moet ik zeggen, dat hij zo uniek is, dat er een nieuw model nodig is ter typering van zijn werk.

Prof. Dr. Samuel D. Schmitt (7th Day Adventists)

This new commentary of the book Ezekiel presents insights of the prophet that stated ‘the spirit entered me’. Gert van de Weerd’s exposition raises insights that challenge the reader to also be responsive to the selective empowering by the Holy Spirit.

Ds. L. W. G. Blokhuis (Ned. Ger. Predikant)

Ik heb grondig kennis genomen van zijn werk alvorens tot een afgerond oordeel te komen (ik ben de gelukkige bezitter van zijn boeken over Daniël, Micha en Zacharia). Ik ben enthousiast over de uitgangspunten en de daarmee corresponderende uitleg. Het spreekt vanzelf dat ik zijn boeken aanbeveel als een bijzondere verrijking van literatuur over de profeten in onze Nederlandse taal.

Ds. M. de Boer (P.K.N.)

Wie Micha gaat lezen en de inhoud bestudeert, komt onder de indruk van de studiezin en ijver van de schrijver, om heel nauwgezet woordvoorwoord van dit Bijbelboek te onderzoeken. Er zijn maar weinigen die zich aan zo’n enorme taak wijden.

Dr. D. Jongenburger (Emeritus hoogleraar)

Eén dezer dagen heb ik het boek De Profeet Zacharia gelezen en wel met zeer veel genoegen. Dat vooral omdat daarin zonder onnodige vergeestelijking recht gedaan wordt aan het feit, dat het vooral een in het aardse vlak aan Israël nog te vervullen profetie betreft.

H. Frinsel (dir. Tot Heil des Volks)

Ik heb met grote interesse uw Bijbelverklaring van de profeet Micha helemaal doorgewerkt. Wat mij juist zo trof in het boek, was dat de tekst erg toegankelijk is voor de leek.

Ds. P. J. Bronstring (P.K.N. – voorheen Ger. Kerk)

Ondergetekende heeft de indrukwekkende boeken over Micha en Zacharia minutieus bestudeerd en is momenteel bezig deel 1 van zijn diepgravende studie over Daniël.

Ds. G. Hette Abma (Hervormd; Ger. Bond)

Het getuigt niet van wijsheid wanneer we achteloos voorbij gaan aan de resultaten van zijn noeste onderzoek van de Schrift. Er is – om het in het Hebreeuws uit te drukken – lef voor nodig om de Bijbel zo realistisch te verstaan. Waar je in de loop der tijd erg aan gehecht geraakt bent, moet opgegeven worden. Maar ik kan iedereen verzekeren dat je tevens een enorme winst kunt boeken.

Dr. Huig Schoonderwoerd (Uitgever en schrijver)

De Bijbelverklaring van het boek Zacharia, zoals gedaan door Gert van de Weerd, heb ik met stille bewondering gelezen. Als je dit oude boek echt wilt begrijpen en doorgronden, kan je niet om deze uitgebreide en diepgaande studie heen. Een studie van vele jaren, gevangen in 472 pagina’s verdient een plaats op iedere theologische boekenplank,

Dato Steenhuis (Evangelist, Vergadering der Gelovigen)

Helemaal verrast door de zeer fraaie uitvoering van Daniël 1 en 2. Het nodigt uit tot lezen en dat heb ik weer gedaan. Het is buitengewoon boeiend en zeer leerzaam.

Ds. J.C. Schuurman jr. (Columnist Reformatorisch Dagblad)

Wie deze commentaren doorneemt (De Profeet Ezechiël, 1 en 2), stuit op verrassende – en soms ook nieuwe – inzichten. Onbekende Bijbelgedeelten gaan spreken en blijken een indringende, actuele boodschap te bevatten.

Drs. Bert van den Burg (Hoofddocent Hogeschool Ede)

Wat een meesterwerk, om dit (De Profeet Ezechiël, deel 1 en 2) zo voor elkaar en zo verzorgd uit te geven.

Ds. Jonkman, Curacao (Protestante Kerk Antillen)

Gert van de Weerd heeft twee exegetische boeken over Ezechiël geschreven, die qua kennis en wijsheid een hoge plaats verdienen binnen theologische boeken van dien aard.

Mevr. J. Bronstring

Ik heb al uw boeken gelezen en ben nu voor de tweede keer begonnen ze te lezen. Ze zijn een openbaring voor me.

Artikelen in dagbladen en periodieken

De boeken van de auteur worden verrassend goed verkocht en trekken ook in de media enige aandacht. Tot nog toe verschenen meer dan 70 redactionele artikelen over de auteur en zijn werk. Daarvan lichten we van een beperkt aantal een citaat uit.

Reformatorisch Dagblad 1

Hij (van de Weerd) maakt gebruik van de laatste grondteksten en de zogeheten NIVIHEOT. Daarin zijn ook de Dode-Zeerollen verwerkt. Dit heeft geleid tot correcties op de grondtekst die de profeten veel beter leesbaar maken.

Reformatorisch Dagblad 2

De schrijver heeft zich grondig verdiept in de woorden van de profeet Micha. Van de Weerd heeft mij bijzonder geboeid. En wel omdat de auteur ook een duidelijke visie op de Eindtijd bleek te hebben.

Reformatorisch Dagblad 3

Onlangs verscheen het eerste deel van De Profetie van Ezechiël van Gert van de Weerd. Hij publiceert sinds 1999 studies over oudtestamentische profeten. Zijn verklaringen worden ook in vakkringen gerespecteerd. (De Profeet Ezechiël 1) een monumentaal boekwerk, dat ook nog eens voornaam is uitgegeven. Een enorme prestatie. De auteur neemt als basis voor zijn exegese – en dat stemt dankbaar – het absolute gezag van de Heilige Schrift.

Reformatorisch Dagblad 4

Vanwege de inhoud is dit boek (De Profeet Ezechiël, Deel 2) een imponerend werk. De auteur heeft enorm veel kennis van uitlegkundige en theologische zaken. Hij heeft zich ook verdiept in Joodse literatuur. Wie zich in de boodschap van Ezechiël verdiept, kan niet om dit werk heen.

Kerkblad voor het Westen

De manier waarop hij woord voor woord dit niet zo makkelijk Bijbelboek verklaart en toespitst, verdient bewondering. De gedrevenheid waarmee hij zijn resultaten voorhoudt, de nadrukkelijke wil om Schrift met Schrift te vergelijken en de durf om dat moeilijke boek zo diepgaand te bestuderen, dwingen respect af.

Christenen voor Israël Actueel

Wie de profetie concreet neemt ontdekt een prachtige boodschap voor Israël, voor de Gemeente van Christus en voor de volkeren. Zicht opent zich op Gods grote toekomst. Het is een grote verdienste van dit boek (Zacharia), dat het helpt bij het verkrijgen van dit zicht. Het zal zeker grote diensten kunnen bewijzen bij persoonlijke en gezamenlijke Bijbelstudie.

Het Zoeklicht

De schrijver is een belezen man, die weet van andere opvattingen en exegetische standpunten. Hij weerlegt ze en houdt steeds de eigen lijn vast. Na zoveel jaren van allegoriseren en vergeestelijking van de profetie, zijn de boeken van Gert van de Weerd een verademing.

CV Koers

De auteur heeft een passie voor Schriftstudie en maakt in zijn publicaties waar dat de Heilige Geest niet alleen een elite verlicht. Ik heb groot respect voor wat de auteur tot nu tot stand heeft gebracht.

Nederlands Dagblad

Van de Weerd bestudeert al twintig jaar de profeten; Zacharia, Micha, Daniël … Het is een gedrevenheid geworden. De studie van de profeten bracht zekerheid in het leven van een man die altijd bezig was met ‘waarom’-vragen.

De Oogst

Zijn studie toont aan dat in de profeten zeer veel zaken staan die, als ze letterlijk genomen worden, alleen betrekking kunnen hebben op de Eindtijd. Van de Weerd laat daarmee zien hoe actueel deze Bijbelboeken zijn voor onze tijd.De Profeet Micha is een bijzondere interessante Bijbelverklaring. Het boek bevat een grondige exegese van de grondtekst. Ook voor de leek een zeer toegankelijk boek. Je kunt de schrijver stap voor stap volgen in zijn exegese.

Profetisch Perspectief

Gert van de Weerd geeft een uitleg en een verduidelijking die toegankelijk is voor iedereen die het Profetische Woord wil onderzoeken. Zeer aanbevolen voor persoonlijke Bijbelstudie. Met diep ontzag en respect heb ik deze boeken (De Profeet Zacharia en Micha) gelezen!

EO Visie

Tekst voor tekst verklaart de schrijver de profetieën. En dat is heel knap gedaan. Het is erg leerzaam zijn boeken te raadplegen.

Tot Heil des Volks

Met grote interesse de Bijbelverklaring van De Profeet Micha helemaal doorgewerkt. Wat mij zo trof in het boek, was dat de tekst erg toegankelijk is.

De Gezinsgids

De boeken van Gert van de Weerd leveren een schat aan informatie. Dat zit hem toch weer in het letterlijk lezen van de Schrift. Deze werkwijze heeft een meer dan gewone belangstelling voor het Hebreeuws en de vertaling tot het gevolg. Doordat hij uitvoering verantwoording van zijn onderzoek aflegt, kan men zijn onderzoeksresultaten kritisch gebruiken. Datzelfde geldt voor de letterlijke exegese. Daardoor bevat ook dit deel voor iedere Bijbelonderzoeker ontzettend veel. Van de Weerd verricht een geweldig werk.

Immanuël

Wie een boek van Gert van de Weerd koopt en aan de hand daarvan de Bijbel bestudeert, krijgt heel veel geboden. Men behoeft het niet in alles met de schrijver eens te zijn om toch veel te leren, want de Schrift komt aan het woord. Daarom: Van harte aanbevolen!

Israël Actueel

De werkmethode die Van de Weerd volgt is ongewoon. Hij geeft een eigen vertaling die hij breed onderbouwt. Daarna volgt de exegese, soms onderbroken door kanttekeningen en excursen, die heel interessante stof bieden en belangrijke theologische standpunten uiteenzetten.

Uitdaging

Gert van de Weerd stoeit met dogma’s.

En ook: Zelden vinden in de theologie spraakmakende gebeurtenissen plaats. En al heel zelden op het terrein van de Bijbelexegese. De Bijbelverklaringen van Gert van de Weerd vallen in die categorie.

EO Visie

Voor wie er goed voor gaat zitten, bieden (de twee delen van De Profeet Ezechiël) erg veel en waardevolle informatie. Goed leesbaar, informatief, kortom: een boeiend en rijke bron aan informatie.

Profetisch Perspectief

Ik hoop van harte dat velen hun winst zullen doen met het consciëntieuze werk van Gert van de Weerd. In alle bescheidenheid wil hij de lezer helpen meer zicht te krijgen op de rijke betekenis van het profetisch Woord. Bij alle zorgwekkende ontwikkelingen geeft het hoop op de toekomst des Heren.

Recent verscheen een enorm boek waarin een verklaring wordt gegeven van het eerste gedeelte van de profetie van Ezechiël. Het geeft een eigen weergaven van de grondtekst met een breed onderbouwde exegese. Er is – om het in het Hebreeuws uit te drukken – lef voor nodig om de Bijbel zo realistisch te verstaan.

Terdege

Gert van de Weerd is Zakenman en Theoloog.

En ook: De meeste vertalers en exegeten laten zich leiden door hun eigen dogmatiek, niet door wat er werkelijk staat.

De Wekker

Gert van de Weerd heeft een productie, waar menig theoloog jaloers op kan zijn. Deze broeder wil zelf heel persoonlijk de Schriften onderzoeken en onvoorwaardelijk uitgaan van het gezag van Gods Woord.

En ook: Samenvattend: Onze kerkgenoot schreef een knap boek, getuigend van veel studie, maar zijn visie op allerlei zaken roept grote bezwaren op. Ik (ds. J.H. Velema) blijf graag in de Nederlandse, oerreformatorische traditie*.

  *  Ds. Velema wijst een toekomstig Messiaans Rijk en de herbouw van de tempel af.